1 semester (Autumn)

 

Professor Code Syllabus
1 Shoinbek Aisultan INF 403 Icon 62.INF 403.pdf (112.0 KB)
2 Aziza Aipenova INF 423 Icon 64.INF 423.pdf (114.4 KB)
3