1 semester (Autumn)

 

Professor Code Syllabus
1 Aisha Yershigeshova MAT 151 Icon MAT 151.pdf (115.9 KB)
2 Mariya Nemchenko MAT 153 Icon MAT 153.pdf (115.9 KB)
3      
4      
5      

 

2 semester (Spring)

Professor Code Syllabus
1 Tolebi G. CSS 101  
2 Abdyldayev S./Duisebekov Zh.

CSS 102

Icon CSS 102 (112.6 KB)
3 Tolebi G. CSS 103 Icon MAT 530 (112.3 KB)
4 Meraliyev M. CSS 104  
5 Bugybayev Y. CSS 152 Icon CSS 152 (113.8 KB)
6 Abdinurova N. INF 106 Icon MAT 530 (110.5 KB)
7 Ismailov N. MAT 156 Icon MAT 156 (115.5 KB)
8 Zhanadil Y. MAT 153  
9 Mashurov F. MAT 154  
10 Zhanadil Y. MAT 151  
11 Nemchenko M./Kharin S.

MAT 158

 
12 Yelemes T. MAT 251 Icon MAT 251 (112.3 KB)
13

Khojabergenova K./Kosstaubayeva Z./

Anayatova D./Tupelekova A.

TFL 166

 
14 Auelbekova S./Tasci M./Turumbetova Zh.

TUR 102

Icon TUR 102 (108.8 KB)
15 Kassymova D./Orazbekova Z.

RUS 102

 
16

Duisebekova Zh./Nurmanova G./

Atakeeva M./Azhiyeva P.

KZL 104